RAPORT AL CORPULUI DE CONTROL AL PRIMULUI-MINISTRU ÎN ANUL 2017

Peste jumătate din subiectele controalelor, date urmăririi penale

16 apr. 2018 Anticorupţie
ANCUŢA STANCIU
Peste jumătate din subiectele controalelor, date urmăririi penale

Mai mult de jumătate din actele de control/documentare ale Corpului de Control al premierului (CCPM) au avut, anul trecut, constatări cu relevanţă penală, iar un număr de 14 acte de control/documentare au conţinut constatări privind deficienţe adminis­trative, potrivit Raportului CCPM în anul 2017.

Corpul de control al primului-minis­tru a finalizat, anul trecut, 33 de acţiuni de control şi documentare, fiind întocmite tot atâtea acte de control, cu privire la activitatea unor ministere, autorităţi publice centrale, instituţii publice, societăţi naţionale, companii naţionale, societăţi cu capital majoritar sau integral de stat, regii autonome, precum şi autorităţi ale administraţiei publice locale.

Din totalul acţiunilor de control finalizate în cursul anului 2017, un număr de 19 de acte de control-documentare au avut constatări cu relevanţă penală, restul având constatări privind deficienţe administrative.

În domeniul sănătăţii au fost finalizate cinci acţiuni de control/documentare care au vizat atât activitatea unor entităţi publice care îşi desfăşoară activitatea în domeniul sănătăţii, cât şi companii de stat care activează în acest domeniu.

În domeniul transporturilor au fost finalizate patru acţiuni de control/documentare care au vizat, atât activitatea Ministerului transporturilor, cât şi companiile de stat care activează în domeniul transporturilor.

În ceea ce priveşte întreprinderile publice/companiile de stat altele decât cele care activează în domeniul sănătăţii şi cel al transporturilor, la nivelul Corpului de control al primului-ministru au fost finalizate patru acţiuni de control/documentare.

Principalele constatări menţionate în rapoartele de control/notele de informare au relevat următoarele aspecte: atribuirea şi încheierea unor contracte de achiziţie publică cu încălcarea dispoziţiilor legale; exercitarea defectuoasă a atribuţiilor în legătură cu execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli; plata contravalorii unor bunuri, servicii sau lucrări fără ca acestea să fi fost livrate/prestate/executate sau fără a se verifica realitatea furnizării bunurilor, prestării serviciilor sau executării lucrărilor; nerealizarea/realizarea necorespunzătoare a unor obiective de investiţii finanţate din bugetul de stat; nerespectarea normelor legale şi/sau a normelor interne în procesul de iniţiere, elaborare, avizare, prezentare şi adoptare a unor acte normative; disfuncţionalităţi cu privire la organizarea şi funcţionarea entităţilor controlate, precum şi neîndeplinirea atribuţiilor de către persoanele care au asigurat conducerea unor entităţi controlate; nerespectarea prevederilor legale în ceea ce priveşte constituirea şi utilizarea fondurilor; nerespectarea prevederilor legale referitoare la gestionarea resurselor umane.

Actele de control/documentare cu relevanţă penală au vizat următoa­rele instituţii: Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Ilfov, Agenţia Naţională de Resurse Minerale, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Agenţia Naţională pentru Romi, Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA (în prezent Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA), Opera Naţională Bucureşti, Ministerul Trans­porturilor, Compania Naţională "Aeroporturi Bucureşti", Tarom, administraţia publică locală a comunei Jegălia (judeţul Călăraşi), Compania Naţională de Investiţii CNI - SA, Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti, Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dis­pozitivelor Medicale, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Braşov, Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri cu privire la demersurile întreprinse pentru participarea operatorilor economici din România la Târgul SIAL - Paris 2016, entităţi implicate în acordarea unor facilităţi la energie electrică persoanelor domiciliate într-una din localităţile situate în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării".

Urmare a controlului efectuat la unităţi din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Sănătăţii, Corpul de control al premierului a întocmit Raportul de control privind verificările efectuate în legătură cu achiziţiile produselor biocide şi a serviciilor de curăţenie şi igienizare realizate de unităţile sanitare publice, care a fost transmis organelor de urmărire penală. Raportul de control a fost transmis şi către Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice şi Consiliul Concurenţei.

Corpul de Control al premierului a constatat deficienţe administrative la Agenţia Naţională Antidoping, la Ministerul Ministerul Apelor şi Pădurilor şi la Ministerul Economiei, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Teleorman, Secretariatul de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în perioada 1945 - 1989, Instituţia Prefectului - judeţul Giurgiu, la Consiliul Judeţean Giurgiu şi la Ministerul Afacerilor Interne, dar şi la stadiul proiectului "Sistemul de management integrat al deşeurilor din judeţul Cluj", derulat de Consiliul Judeţean Cluj.

Cât priveşte achiziţiile de sisteme informatice de risc, precum şi a celor care furnizează servicii electronice către cetăţeni, realizate la nivelul ministerelor Guvernului României şi unităţilor aflate în subordinea/coordonarea/sub autoritatea acestora, în perioada 01.01.2012 -31.03.2017, nota de informare a fost transmisă la Cabinetul Prim - Ministrului Guvernului României şi la Secretariatul General al Guvernului.

Potrivit actului de control, au fost identificate o serie de deficienţe trans­mise de ministere în ceea ce priveşte gestionarea sistemelor informatice de risc şi a celor care furnizează servicii electronice către cetăţeni.

Nereguli la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci

Raportul de control privind verificările efectuate la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci a fost transmis către Ministerul Economiei şi Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci. Din concluziile actului de control au rezultat că nu au fost respectate dispoziţiile legale şi normele interne privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci (neadaptarea ROF - ului la modificările aduse statului de funcţii şi structurii organizatorice, neasigurarea cadrului organizatoric şi funcţional necesar desfăşurării activităţii de audit public intern). De asemenea, nu au fost res­pectate prevederile legale referitoare la gestionarea resurselor financiare (neregularităţi privind întocmirea documentelor necesare decontării drepturilor băneşti în valută pentru deplasările temporare în străinătate, nerecuperarea de către instituţie a sumelor reprezentând contravaloarea biletelor de avion pentru unele deplasări externe neefectuate).

Corpul de Control al premierului susţine că au fost încălcate şi prevederi legale în domeniul achiziţiilor publice (nereguli în legătură cu întocmirea Programului anual al achiziţiilor pentru anii 2014 şi 2015, neres­pectarea termenelor de comunicare a rezultatului procedurii, precum şi necomunicarea motivelor care au stat la baza deciziilor luate în cadrul anumitor proceduri).

Actul de control mai arată că nu au fost respectate prevederile legale referitoare la gestionarea resurselor umane (identificarea unor dosare de concurs pentru ocuparea unor posturi vacante, incomplete, neaplicarea de sanc­ţiuni disciplinare, sau efectuarea cercetării disciplinare, în anumite cazuri, în mod defectuos).

CCPM: "Ministerul Energiei nu a declanşat procedura de selecţie pentru posturile vacante de administratori ai ROMGAZ, încălcându-se termenul de declanşare a selecţiei"

Raportul de control privind verificările efectuate la "Romgaz" a fost transmis către Ministerul Energiei, Ministerul Finanţelor Publice, Societatea Naţională de Gaze Naturale "ROMGAZ", Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, Curtea de Conturi a României şi Ministerul Justiţiei.

Din concluziile actului de control a rezultat că desemnarea celor patru administratori provizorii din data de 25.04.2017 a avut drept consecinţă ocuparea posturilor de administrator în Consiliul de administraţie al societăţii ROMGAZ de către trei persoane din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice, cu încălcarea dis­poziţiilor legale, întrucât numărul maxim al persoanelor din rândul categoriilor de personal sus-menţionate care puteau face parte din consiliul de administraţie al societăţii era de două persoane.

De asemenea, Ministerul Energiei, în calitate de autoritate publică tutelară pentru societatea ROMGAZ S.A., nu a declanşat procedura de selecţie pentru posturile vacante de administratori ai societăţii ROMGAZ, încălcându-se astfel de către conducătorul autorităţii publice tutelare termenul de declanşare a selecţiei pentru posturile vacante de adminis­tratori ai întreprinderilor publice aflate în subordine.

Contracte de închiriere cu diferiţi operatori economici, încheiate în defavoarea RADEF "Româniafilm"

Corpul de Control al premierului a constatat că, la Regia Autonomă a Distribuţiei şi Exploatării Filmelor "Româniafilm", nu s-a respectat obligaţia privind reevaluarea cinematografelor, grădinilor de vară şi a sediilor administrative. De asemenea, autoritatea de control a descoperit că nu existau proceduri/norme interne privind urmărirea şi încasarea creanţelor, dar existau contracte de închiriere cu diferiţi operatori economici, încheiate în defavoarea RADEF "Româniafilm".

Deşi RADEF "Româniafilm" a înregistrat pierderi semnificative atât în anul 2015 (3.759.006,88 lei), cât şi în anul 2016 (2.053.181,08 lei), conducerea acesteia nu a urmărit şi implicit regia nu a încasat sume semnificative, facturate, care au provenit din: contracte de colaborare şi convenţii, din contracte de asociere în participaţiune şi în principal din închirierea spaţiilor aferente unor cinematografe, grădini de vară şi spaţii anexă aflate în patrimoniul RADEF, potrivit CCPM.

Raportul de control privind verificările efectuate la Regia Autonomă a Distribuţiei şi Exploatării Filmelor "Româniafilm" a fost transmis către Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale şi Curtea de Conturi a României.

Lucrări neautorizate, care au afectat biodiversitatea şi habitatele protejate din zona malurilor în Aria Naţională Protejată Lac Snagov

Corpul de Control al premierului a descoperit că, în zona lacului Snagov, au fost realizate lucrări neautorizate, care au afectat biodiversitatea şi habitatele protejate din zona malurilor în Aria Naţională Protejată Lac Snagov.

Autoritatea a mai dezvăluit că exista un conflict legislativ cu privire la dreptul de proprietate şi administrare asupra lacului Snagov, având în vedere că există hotărâri ale Guvernului potrivit cărora aces­ta figurează atât în domeniul public al statului şi administrarea Administraţia Naţională "Apele Române", cât şi în domeniul public al comunei Snagov.

Raportul de control privind verificările efectuate la Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov şi la Administraţia Naţională "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Argeş - Vedea - Sistemul de Gospodărire a Apelor Ilfov - Bucureşti a fost transmis către Ministerul Mediului, Ministerul Apelor şi Pădurilor, Administraţia Naţională "Apele Române".

Statul român beneficiază de mai puţin de 50% din valoarea obţinută ca urmare a vânzării bunurilor administrate de RA - APPS

Statul român, proprietar al bunurilor administrate de Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" (RA - APPS) beneficiază de mai puţin de 50% din valoarea obţinută ca urmare a vânzării acestora, în urma modificărilor legislative aduse de OUG nr. 101/2011, conform raportului Corpului de Control al premierului.

De asemenea, tot prin această modificare legislativă, a fost diminuat patrimoniului statului cu valoarea neamortizată a imobilelor proprietate privată a statului, vândute de RA - APPS.

"Dezvoltarea unui sistem integrat de management informaţional pentru situaţii de urgenţă nu era funcţională"

Raportul de control privind verificările efectuate la Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă şi la entităţile aflate în coordonarea acestuia a fost transmis către Cabinetul Prim - Minis­trului Guvernului României, Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, Ministerul Sănătăţii, Agenţia Naţională de Achiziţii Publice.

Din concluziile actului de control a rezultat că, în anul 2014, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a achiziţionat materiale şi echipamente sanitare, în vederea implementării măsurilor de prevenire şi creştere a capacităţii de intervenţie în combaterea infecţiilor cu virus hemoragic Ebola.

CCPM a mai descoperit că, la nivelul lunii septembrie 2016 pct./subcomponenta A2 - Dezvoltarea unui sistem integrat de management informaţional pentru situaţii de urgenţă nu era funcţională şi nu există un cadru normativ care să reglementeze transportul medical în şi din afara graniţelor ţării pentru pacienţi, cu privire la modalitatea depunerilor solicitărilor pentru efectuarea acestor transporturi medicale asistate/neasistate, la documentele justificative care stau la baza avizării/aprobării transportului şi la condiţiile logistice şi financiare privind efectuarea şi justificarea efectuării transportului.


Opinia cititorului

Articole din aceeaşi secţiune

Anticorupţie

Instanţa supremă reia judecarea dosarului DGASPC Teleorman
18 feb. V.D.


ÎN LEGĂTURĂ CU ADUCEREA ÎN ŢARĂ A LUI NICOLAE POPA:Kovesi, acuzată că ar fi primit peste 280.000 de lei de la Sebastian Ghiţă11
15 feb. I.M.


BILANŢ DGA 2018: Creştere cu 33% a încercărilor de dare de mită către funcţionarii MAI
14 feb. T.T.


ADINA FLOREA, DESPRE DOSARUL ÎN CARE E CITATĂ KOVESI: Este un dosar în urma plângerii lui Sebastian Ghiţă 6
14 feb. V.D.


Kovesi, citată ca suspect într-un dosar la Secţia de investigare a magistraţilor12
13 feb. V.I.


Instanţa supremă exclude mai multe probe din dosarul Udrea-Andronic2
12 feb. D.D.


ÎN DATA DE 31 IANUARIEVlad Nistor de la Coinflux a fost extrădat în SUA1
12 feb. M.G.


Percheziţii cu participarea Secret Service în Bucureşti 2
09 feb. D.I.


CONDAMNĂRI DEFINITIVE ÎN DOSARUL RETROCEDĂRILORCristi Borcea s-a predat la Poliţia Ilfov1
08 feb. V.D.


OLIVER-FELIX BĂNILĂ, PRIMA CRITICĂ LA ADRESA LUI TUDOREL TOADER:"Bugetul pe 2019, insuficient pentru desfăşurarea activităţii DIICOT"3
08 feb. George Marinescu

<<
Back
Accesează
versiunea desktop

Copyright MetaRing © 2003-2019.
Toate drepturile rezervate.

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Grupul de Presă BURSA.