AGEA SIF Oltenia de mâine: ASF a găsit o concertare de 5,000002%

13 iul. Piaţa de Capital
A.I.
AGEA SIF Oltenia de mâine: ASF a găsit o concertare de 5,000002%

La data de referinţă pentru AGEA SIF Oltenia (SIF5) de la Craiova de mâine, există un grup de acţionari ce deţine în mod cumulat direct şi indirect acţiuni reprezentând 28,45% din capitalul SIF Oltenia şi care se află sub controlul comun al SIF Banat-Crişana (SIF1) şi SIF Muntenia (SIF4), conform unei analize care circulă în piaţă.

Pe lângă SIF1 şi SIF4, se face referire la: Fondul Închis de Investiţii Active Plus, FIA Certinvest Acţiuni, FDI Certinvest XT Index, FDI Certinvest BET-FI Index, Fondul Închis de Investiţii Star Value, FII Multicapital Invest, FDI Star Focus, FDI Star Next, Fondul Închis de Investiţii Optim Invest, FII BET-FI Index Invest, FDI Prosper Invest, FIA Romania Strategy Fund AA/Vaduz, FII Smart Money, FDI Fix Invest, FII Fortuna Clasic, FII Fortuna Gold şi Opus Chartered Issuances SA/AA Luxemburg.

Este un grup de fonduri de investiţii asemănător cu cel indicat de conducerea SIF Oltenia înainte de adunarea acţionarilor SIF5 din data de 28 aprilie (printr-un comunicat remis Bursei de Valori Bucureşti în data 22 aprilie), despre care susţinea că acţionează concertat în legătură cu SIF-ul din Craiova, fapt ce însă a fost respins de Autoritatea de Supraveghere Fi­nanciară (ASF).

Nu a fost pentru prima dată când supraveghetorul pieţei a respins poziţia conducerii SIF5 privind concertarea grupului SIF1 & SIF4 cu o serie de fonduri de investiţii.

ASF a precizat, conform unui raport SIF Oltenia din data de 23 aprilie 2019, ce a fost publicat pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB) că: "Din analiza efectuată, nu au fost identificate informaţii de natură a duce la concluzia că deţinătorii instrumentelor financiare (unităţi de fond/obligaţiuni), subiecţi ai analizei, ca efect al deţinerii respectivelor instrumente au dreptul/posibilitatea, să influenţeze/instructeze emitentul instrumentului financiar în ceea ce priveşte exprimarea/exercitarea unui eventual drept de vot în cadrul AGA SIF5 şi, astfel, nu au fost indetificate elemente/date care să conducă la concluzia că respectivele persoane/entităţi, singure sau împreună cu alte persoane/entităţi, depăşesc limita de 5% din capitalul social al SIF Oltenia".

Pentru adunarea acţionarilor de mâine, ASF a dispus conducerii SIF Oltenia să limiteze drepturile de vot la 5% pentru grupul format din SIF1, SIF4, Radu Răzvan Străuţ şi Dorina Teodora Mihăilescu, ce este prezumat că acţionează concertat în legătură cu SIF5 şi deţin împreună 5,000002% din capitalul societăţii, depăşind astfel limita de deţinere din capitalul social al SIF-ului din Craiova, indicată la art. alin (1) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, prevedere în vigoare până la data de 24 iulie.

Conform analizei care circulă în piaţă, fondurile de investiţii menţionate au 19,24% din capitalul SIF5, Opus Chartered Issuances are 4,21% din SIF Oltenia, astfel încât împreună cu deţinerile SIF1 şi SIF4 se ajunge la circa 28,45% pondere în capitalul SIF5, echivalentul a 31,61% din capitalul cu drept de vot (prin suspendarea drepturilor de vot aferente unor acţiuni răscumpărate de societate prin două oferte publice).

La data de 31 martie, SIF Banat-Crişana deţinea SAI Muntenia în proporţie de 99,98%, care este adminis­tratorul SIF Muntenia. De asemenea, SIF1 avea 4,9717% din capitalul SIF4.

La art. 286^1 din Legea 297/2004 se arată că: "Orice persoană poate dobândi cu orice titlu sau poate deţine, singură ori împreună cu persoanele cu care acţionează în mod concertat, acţiuni emise de către societăţile de investiţii financiare, dar nu mai mult de 5% din capitalul social".

În raportul SIF-ului din data de 22 aprilie se preciza că, prin folosirea sintagmelor "deţinere" şi "dobândire cu orice titlu" legiuitorul a eliminat orice dubiu că interdicţia nu se limitează la aproprierea în mod direct de acţiuni, ci la orice formă de asociere în vederea exercitării direct sau indirect a posesiei/controlului/uzufructul asupra acţiunilor într-o societate de investiţii financiare care depăşeşte 5% din capitalul social, indiferent dacă deţinerea respectivă are ataşat dreptul de vot sau nu.

Obligaţia de raportare a unui anumit prag de deţinere la societăţile ale căror acţiuni sunt tranzacţionate pe piaţa de capital, cât şi limitarea la maxim 5% din capitalul social al SIF-urilor are în vedere deţinerile directe şi indirecte declarate dar şi cele nedeclarate, ascunse prin interpunerea unor entităţi de tip ecran, arăta SIF-ul în aprilie.

Conducerea societăţii indica atunci către un număr de circa 135,72 milioane de acţiuni SIF5, aparent deţinute de vehicule paravan, în realitate beneficiarii reali fiind SIF Banat-Crişana şi SIF Muntenia.

SIF-ul invoca, ca temei juridic al prezumţiei de concertare, o serie de prevederi din art.2 (1) pct.30 din Legea 24/2017, punând accent pe:

"Persoanele care acţionează în mod concertat - persoanele fizice sau entităţile legale care cooperează pe baza unui acord formal sau tacit, verbal sau scris, pentru a înfăptui o politică comună în legătură cu un anumit emitent (...).

- art.2 (2), din Lege: În aplicarea prevederilor alin. (1) pct. 30, până la proba contrară, sunt prezumate că acţionează în mod concertat (...)

f) următoarele persoane:

1. persoane care în derularea unor operaţiuni economice utilizează resurse financiare având aceeaşi sursă sau care provin de la entităţi diferite care se află într-o relaţie de control (...);

2. persoane care în derularea unor operaţiuni economice direcţionează beneficiile astfel obţinute către acelaşi destinatar sau către destinatari care sunt persoane aflate sub acelaşi control (...).

4. persoane care au adoptat o politică investiţională similară, prin achiziţia de instrumente financiare emise de aceleaşi persoane juridice sau de persoane aflate într-o relaţie de control cu aceleaşi persoane juridice;

(...)

6. persoane care s-au asociat în orice formă juridică recunoscută de lege, iar scopul sau obiectivul asocierii constă în operaţiuni aflate în legatură cu unul sau mai mulţi emitenţi;

7. persoane care deţin acelaşi tip de acţiuni/părţi sociale la una sau mai multe persoane juridice în legătură cu care exercită împreună controlul şi desfăşoară o politică comună".

Conducerea SIF5 susţinea că, potrivit definiţiei de la art. 2 (1) pct. 28 din Legea 24/2017, persoana este definită ca fiind "persoană fizică sau entitate legală", înţelegând prin aceasta că nu sunt excluse niciun fel de forme de asociere cum sunt fondurile de tip AOPC, astfel că, în mod evident şi acestea intră în sfera de aplicare a interdicţiei legale dacă se află în situaţia prevăzută la art.2 (2) lit. f din Legea 24/2017.

Persoana controlată este definită la art.2 alin. (1) pct. 29 lit. d) din Legea 24/2017 ca fiind persoana în care o persoană fizică sau o entitate legală are puterea de a exercita efectiv o influenţă dominantă, arăta SIF5.

Astfel, argumentele de fapt şi de drept avute în vedere de conducerea SIF Oltenia privind grupul de persoane identificat, nu sunt legate de structura aparentă a acţionariatului administratorilor fondurilor ci identificarea deţinătorilor şi beneficiarilor, respectiv titularilor reali ai acţiunilor, subiecţi ai interdicţiei prevăzute de art. din Legea nr. 297/2004.

Conform SIF5, influenţa determinantă şi efectivă a SIF1 şi SIF4 asupra acestor fonduri este evidentă prin prisma faptului că sunt, în cea mai mare parte a cazurilor, singurii sau principalii finanţatori, astfel că însăşi existenţa lor depinde de voinţa decizională a acestora şi nu de decizia administratorilor fondurilor.

Totodată, se lua în considerare că beneficiarii dividendelor aferente acţiunilor SIF5 sunt SIF Banat-Crişana şi SIF Muntenia.

În raportul SIF-ului din data de 22 aprilie se arăta că, în această situaţie se găseau:

Fondul Închis de Investiţii Active Plus (97,22% pondere cumulată în capitalul social deţinut de cele două entităţi legate SIF1 şi SIF4), FIA Certinvest (100%), FIA Romania Strategy Fund (100%), Opus Chartered Issuances (valoare deţinută la 31 decembrie 2019 de 79,348 milioane lei), Fondul Închis BET-FI Index Invest (59,94%), Fondul Închis de Investiţii Star Value (49,39%), Fondul Închis de Investiţii Optim Invest (42,59%).

Aşadar, deoarece sunt investitori determinanţi ai acestor vehicule şi primesc şi dividendele aferente deţinerilor fondurilor, SIF1 şi SIF4 sunt, de fapt, beneficiarii reali ai acţiunilor deţinute de aceste vehicule investiţionale, reieşea din materialul prezentat de SIF5.

De asemenea, SIF Oltenia susţinea că existenţa influenţei dominante efective exercitată asupra fondurilor de către SIF1 şi SIF4 este reflectată de dinamica în timp a sumelor externalizate către aceste fonduri, coroborat cu tipul de investiţii al acestora, preponderent sau în totalitate în acţiuni SIF5 sau în acţiuni proprii SIF1 şi SIF4.

Practic, de la finele anului 2016 până în 2019, valoarea plasamentelor SIF4 în vehicule de tipul AOPC/OPCVM şi în obligaţiuni emise de Opus Chartered Issuances a urcase de la 173,82 milioane de lei la 291,6 milioane de lei la finalul anului trecut, în timp ce pentru SIF1, creşterea era de la 64,5 milioane de lei în 2016 la 366,42 milioane de lei, la data de 31 decembrie 2019.

Dinamica deţinerilor de acţiuni SIF5 ale SIF1 şi SIF4 şi a vehiculelor menţionate prezenta acelaşi trend ascendent: 9,329% pondere în capitalul SIF Oltenia în 2016, 13,802% în 2017, 21,336% în 2018, 21,414% la data de 14 aprilie 2020.

Mâine este programată AGEA SIF Oltenia pentru modificarea Actului Constitutiv al societăţii, în vederea corelării cu prevederile Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiţii alternative, iar pe ordinea de zi se află şi propunerea introdusă la solicitarea grupului SIF1 şi SIF4 care, spre deosebire de propunerea iniţială, nu conţine un paragraf conform căruia: "În situaţii deosebite, hotărârile adunărilor generale ale acţionarilor se pot adopta şi prin altă procedură de consultare a acţionarilor permisă de lege. Responsabilitatea stabilirii modului de exercitare a votului în astfel de situaţii revine Consiliului de Administraţie al societăţii".

Cele două SIF-uri susţin că această modificare este nelegală şi încalcă dreptul acţionarilor de a stabili direct şi consensual cadrul şi modul în care se formează voinţa socială.

Pe de altă parte, conducerea SIF Oltenia a opinat luna trecută că, un punct din convocatorul AGEA SIF Banat-Crişana din data de 6 iulie, este practic similiar cu cel despre care SIF1 şi SIF4 susţin că este nelegal, în cazul SIF Oltenia.

SIF-ul din Craiova a indicat către propunerea de modificare a articolului 6, alin (19), din actul constitutiv al SIF1: "... Hotărârile adunării generale ordinare sau extraordinare se pot adopta şi pe baza voturilor exprimate prin corespondenţă sau/şi prin altă procedură de consultare a acţionarilor permisă de lege. Consiliul de Administraţie are responsabilitatea stabilirii procedurii de vot în adunările generale ale acţionarilor, în limitele prevăzute de lege".

La AGEA SIF Banat-Crişana din data de 6 iulie, toate punctele aflate pe ordinea de zi au primit aprobarea acţionarilor, inclusiv cel indicat de SIF Oltenia ca fiind similar cu cel despre care SIF1 şi SIF4 susţin că este nelegal în cazul SIF5.

La ultima AGOA SIF Oltenia din data de 28 aprilie au avut loc două adunări ale acţionarilor, în condiţiile în care o serie de investitori ai SIF-ului, între care reprezentanţii SIF Banat-Crişana şi SIF Muntenia, precum şi cel al fondurilor Certinvest (care solicitaseră anterior completarea ordinii de zi a AGA cu o serie de puncte privind atragerea răspunderii şi revocarea a patru administratori ai SIF5 în frunte cu Tudor Ciurezu), nu au reuşit să intre în sediul societăţii, pe motivul că deja votaseră prin corespondenţă.

Atunci, la adunarea acţionarilor SIF Oltenia, ce a avut loc în sediul societăţii şi care a fost prezidată de preşedintele Tudor Ciurezu, ce a avut un cvorum de 46,09%, au fost aprobate toate punctele propuse iniţial de conducerea societăţii, între care situaţiile financiare ale anului trecut, Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru 2020 şi repartizarea rezultatului anului 2019.

În schimb, în cazul celeilalte adunări, ce s-a desfăşurat în afara clădirii SIF-ului din Craiova, ce a fost condusă de vicepreşedintele Cristian Buşu, şi la care au participat reprezentanţii SIF1 & 4, Certinvest şi ai unor fonduri de investiţii, au fost respinse toate punctele aflate iniţial pe ordinea de zi.

În plus, în cazul acestei adunări, ce a avut un cvorum de 30,54%, a fost aprobată atragerea răspunderii şi constatarea încetării de drept a mandatelor administratorilor Tudor Ciurezu, Anina Radu, Carmen Popa, Nicolae Stoian, Radu Hanga şi Ana Barbara Bobircă. De asemenea, s-a votat aprobarea atragerii răspunderii lui Cristian Buşu, propunere ce a fost respinsă.

În urma evenimentelor din data de 28 aprilie, Radu Hanga şi Ana Barbara Bobircă şi-au dat demisia din Consiliul de Administraţie al SIF Oltenia.

Luna trecută, SIF1 şi SIF4 au cerut au cerut convocarea acţionarilor SIF-ului din Craiova pentru aprobarea revocării administratorilor Tudor Ciurezu, Anina Radu, Carmen Popa şi Nicolae Stoian, cu încetarea imediată a mandatelor acestora.

De asemenea, s-a solicitat constatarea încetării, la data aprobării, a mandatului de director general al societăţii, deţinut de Tudor Ciurezu.

Totodată, s-a solicitat alegerea a şase administratori pentru un mandat în Consiliul SIF-ului cu o durată egală de la alegerea acestora şi până la 21 aprilie 2021.

Pe de altă parte, Consiliul de Administraţie al SIF Oltenia a aprobat cooptarea lui Dan Paul (preşedintele Asociaţiei Brokerilor şi vicepreşedintele BVB) şi a lui Lucică Vizitiu (vicepreşedinte al Patronatului Detectivilor Particulari din România), în board-ul societăţii, în calitate de administratori provizorii.

Pentru a începe să-şi exercite atribuţiile de administratori, cei doi au nevoie de aviz din partea ASF şi să fie înregistraţi la Oficiul Registrului Comerţului.

Citeşte şi

Opinia cititorului

Articole din aceeaşi secţiune

Piaţa de Capital

Indicii BVB au închis în scădere
25 sep. G.U.


LA MIJLOCUL ŞEDINŢEI:Lichiditate de 9,30 milioane de euro pe BVB
25 sep. J.P.


ÎN PRIMELE ŞASE LUNI DIN 2020Profit net de 28,82 milioane de lei pentru SIF Oltenia2
25 sep. M.G.


ÎN S1 2020 FAŢĂ DE S1 2019Cifra de afaceri a Chimcomplex a scăzut cu 182 milioane de lei pe fondul pandemiei Covid-19
25 sep. M.G.


Indicii BVB au deschis în creştere
25 sep. J.P.


Activele nete ale fondurilor deschise locale au crescut în luna august cu 0,3%
25 sep.


BVBSesiune negativă pentru indici
25 sep. A. I.


S.I.F. OLTENIA-RAPORT CURENT
25 sep.


LA DATA DE 29 OCTOMBRIE SIF5 convoacă acţionarii pentru aprobarea unui program de răscumpărare reprezentând 5% din societate15
24 sep. A.B.


Indicii BVB au închis în scădere
24 sep. A.P.

<<
Back
Accesează
versiunea desktop

Copyright MetaRing © 2003-2020.
Toate drepturile rezervate.

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Grupul de Presă BURSA.